Organization

Execute Leads

 

 

 

Dean

Songhai SHI

Deputy Dean

Dong LIU  (Undergraduate Education and Domestic Collaboration)

Xinquan WANG   (School Administration)

Guangshuo OU    (Graduate Education)

Wei XIE   (Scientific Research)

Assistant Dean

Yamin SHI (Finance)

Wei ZHANG (High Quality Graduate Education)

Wenli QIAN (Alumni and Development)

Xin LIANG (External Affairs)

School Committee of Communist Party of China (CPC)

Secretary

Wei WU

Vice Secretary

Daoxin XIE (Teachers and retirees affair)

Liping XIE (Students affair)

Member

Jiawei WANG

Xinquan WANG

Huiyan YE

Yamin SHI

Yule LIU

Xueming LI

Peng LI

Xiaohui XIANG

Student Affairs Group

Head

Xiaohui XIANG
Tel:6279 2714
E-mail:xiangxh@mail.tsinghua.edu.cn

Wei ZHANG
Tel:6279 0589
E-mail:weizhang0505@126.com

Undergraduate Affairs Assistant

Bingmin GUO
Tel:6278 0118
E-mail:guobingmin@mail.tsinghua.edu.cn

Graduate

Affairs Group Head

Peng LI

Tel:6278 4974
E-mail:lipeng@tsinghua.edu.cn

Jiawei WANG
Tel:6278 2124
E-mail:jwwang@tsinghua.edu.cn

Postgraduate Affairs Assistant

(Scholarship, Employment)

Yuan DONG
Tel:6278 8603
E-mail:dongyuan2016@mail.tsinghua.edu.cn

Postgraduate Affairs Assistant

Chaofan DONG
Tel:6278 9622
E-mail:dongchaofan@mail.tsinghua.edu.cn

Propaganda and foreign affairs

Fan LIU
Tel:6279 8665
E-mail:liufan@mail.tsinghua.edu.cn


General Committee Office

Assistant


Ruihong JI
Tel:6278 9462
E-mail:jiruihong@mail.tsinghua.edu.cn
Faculty Administration

Office Director Human Resource & Party Affairs

Yamin SHI
Tel:6277 2269
E-mail:swxrs@mail.tsinghua.edu.cn

Graduate Program

Xiaolan DING, Anqi PENG
Tel:6278 5829, 6278 4977
E-mail:swxyjsk@mail.tsinghua.edu.cn

Undergraduate Program

Yan CAO, Mengyuan XU
Tel:6278 5835, 6279 2687
E-mail:caoyan2012@mail.tsinghua.edu.cn;
xmy2021@mail.tsinghua.edu.cn

Scientific Research & Equipment Management

Bo LI
Tel:6277 2274
E-mail:swxky@mail.tsinghua.edu.cn

Scientific Research & Lab Management

Zhongxin ZHANG
Tel:6277 3956
E-mail:smxysys@mail.tsinghua.edu.cn

Property & Network administrator

Shishi YU
Tel:6278 9536
E-mail:yss@mail.tsinghua.edu.cn

Alumni Affairs & Education Development

Yuanhui DUAN, Nan WU

Tel:6279 4907

E-mail:duanyuanhui@mail.tsinghua.edu.cn, nanwu@mail.tsinghua.edu.cn

HR Assistant

Dongxue WEI
Tel:6278 5474
E-mail:weidx@mail.tsinghua.edu.cn

Administrative Assistant

Yaoyao ZHANG, Qian LI
Tel:6278 8604, 6279 7467
E-mail:zhangyaoyao@mail.tsinghua.edu.cn, liqian123@mail.tsinghua.edu.cn